แพ็คเกจทัวร์

FET 3: รวมตั๋วเครื่องบิน (EK) ราคาเริ่มต้นสบาย 10,855 บาท ที่ฮ่องกง – โอเชี่ยนปาร์ค : 3 วัน

FET 3: รวมตั๋วเครื่องบิน (EK) ราคาเริ่มต้นสบาย 10,855 บาท ที่ฮ่องกง – โอเชี่ยนปาร์ค : 3 วัน


Free & Easy HKG – Ocean Park   แพ็กเกจรวมตั๋วเครื่องบิน (Emirates) ราคาเริ่มต้นสบาย 10,855 บาท

ฮ่องกง – โอเชี่ยนปาร์ค : 3 วัน   ฮ่องกง มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

 

DOWNLOAD PROGRAM : http://bit.ly/2SlHmpz

DOWNLOAD BANNER : http://bit.ly/2HNZUL6

 

กำหนดการเดินทาง : 10 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)

 

วันแรกของการเดินทาง  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง        

03.20 น.       ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 762

07.05 น.       เดินทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

ขาไป : HX – 762 : 03.20 – 07.05     ::            HX – 780 : 04.00 – 08.10 ::              HX – 768 : 08.50 – 12.40                       HX – 772 : 11.10 – 15.05           ::              HX – 776 : 15.10 – 18.50

 

วันที่สองของการเดินทาง ซิตี้ทัวร์ (07.30 น. – 17.30 น.)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

**วัดเชอกุง หรือวัดกังหัน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ

**โรงงาน จิวเวอร์รี่ รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง เครื่องประดับเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย

*วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  

**ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

**กระเช้านองปิง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ วัดโป่หลิน สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 34 เมตร หนัก 250 ตัน

** Clock Tower หอนาฬิกา สัญลักษณ์ประจำสถานีรถไฟเกาลูน สร้างในปี ค.ศ.1910

(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

** หมายเหตุทัวร์ในวันนี้จะสิ้นสุดที่ Clock Tower : ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตน

  — หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน

 

 

วันที่สามของการเดินทาง        โอเชี่ยน ปาร์ค – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

  **โอเชี่ยนปาร์ค สวนสนุกระดับโลกที่มอบประสบการณ์สานสัมพันธ์ระหว่างคนและธรรมชาติสนุกกับเครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวและบันเทิง อาทิ นกยักษ์หมุน,​ ล่องแก่งแรปิดส์,รถไฟเหาะห้อยขา ฯลฯ โชว์แมวน้ำน่ารัก พบกับสัตว์นานาชนิด หมีแพนด้า, นกแพนกวิน,สิงโตทะเล, หมีโคอาล่า พร้อมโชว์ม่านน้ำแบบ 360 องศา ซิมไอโอ…ท่องไปในโลกใต้ทะเล กับแมงกระพรุน, ปลาฉลาม, ปลากระเบนและผองเพื่อนอีกมากมาย

** ไม่รวมค่ารถรับ ส่ง (โรงแรม โอเชี่ยนปาร์ค โรงแรม) ** // แถมบัตร  Octopus 1 day pass

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

17.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 765 

19.15 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ขากลับ : HX – 765 : 17.00 – 19.15                ::            HX – 779 : 20.55 – 23.05     ::            HX – 761 :  23.50 – 02.20                        HX – 767 : 02.00 – 04.10 (ขึ้นเครื่องเช้ามืดวันถัดไป)

 

หมายเหตุ : 
1) กรณีไม่ไปซิตี้ทัวร์ Surcharge 500 HKD / ท่าน
2) การเดินทางแบบแพคเกจอาจมีค่ามัดจำห้องพักซึ่งเป็น ค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยโรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บเองกับผู้เดินทาง ประมาณ 500-1000 HKD โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่เช็คเอ้าท์
3)  รถรับ – ส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) บริการตั้งแต่เวลา 08.00 am.22.00 pm. หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียค่าบริการเพิ่ม ครั้งละ 3,500 บาท/เที่ยว (7 Seat / Van : No Guide)
4) พาหนะรับส่งตลอดแพคเกจเป็นแบบจอยทัวร์ (Join Seat in Coach)
5) ราคาที่นำเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเช็คราคากับทางโรงแรมที่พัก ยังไม่มีการจองโรงแรมใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับชื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินและ ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวรวม :

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ// โรงแรมที่พัก 2 คืน (1/2 Twin)// ติ่มซำ 1 มื้อ// ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน //ค่าพาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Seat in Coach) //ค่าสถานที่เที่ยวตามรายการระบุ// บัตรโอเชี่ยนปาร์ค (บัตรสวนสนุกอย่างเดียว ไม่รวมรถรับ-ส่ง)// บัตร Octopus 1 Day pass

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวไม่รวม :

ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง : 2,000.- // ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ท่านละ 50 HKD // ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด// ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

Panda Hotel / Silka Far East @ Tsuen Wan   (Free Wi-Fi)
Royal View Hotel                                      (Free Wi-Fi)
Silka West @ Tai Kok Tsui                         (Free Wi-Fi)
10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

11,355. –
10,855. –
3,300. –

3,000. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 400 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 850 บาท / คืน    ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,000 บาท / คืน

 

Silka Seaview @ Yau Ma Tei                       (Free Wi-Fi)
Harbour Plaza 8 Degree Hotel                         (Free Wi-Fi)

Regal River Side / SAV Hotel @ Hung Hom   (Free Wi-Fi)

I Club Hotel @ Ma tau Wai                               (Free Wi-Fi)

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

11,755. –
11,355. –
3,600. –

3,300. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 400 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 1,200 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,400 บาท / คืน
City View – Economy / Metropark Mongkok   (Free Wi-Fi)

Metropark Kowloon / Standford Mongkok       (Free Wi-Fi)

Best Western Plus / Rosedale Kowloon         (Free Wi-Fi)

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

12,155. –
11,755. –
4,000. –

3,700. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,200 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,300 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,650 บาท / คืน
Prudential Hotel / Standford Hillview Hotel     (Free Wi-Fi) City View – Premier Hotel                          (Free Wi-Fi) 10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

12,655. –
12,155. –
4,500. –

4,200. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,300 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,400 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,650 บาท / คืน
Park Hotel / Kimberley Hotel                        (Free Wi-Fi)

 

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

12,755. –
12,355. –
4,700. –

4,500. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,450 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,850 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,750 บาท / คืน

ดูแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ : https://www.greatoutdoor.co.th/travel-info/  

ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง : https://www.greatoutdoor.co.th/hong-kong/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 094 445 6566, 089 163 6495 Email : Greatoutdoor2011@hotmail.com

          

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574