แพ็คเกจทัวร์

FET 2: รวมตั๋วเครื่องบิน (EK) ราคาเริ่มต้นสบาย 8,855 บาท ที่ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง :3 วัน

FET 2: รวมตั๋วเครื่องบิน (EK) ราคาเริ่มต้นสบาย 8,855 บาท ที่ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง :3 วัน


Free & Easy HKG – Ngong Ping 360  แพ็กเกจรวมตั๋วเครื่องบิน (Emirates) ราคาเริ่มต้นสบาย 8,855 บาท

ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง : 3 วัน 

ย่านที่ต้องห้ามพลาด : ฮ่องกง มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

 

DOWNLOAD PROGRAM : http://bit.ly/2GmhdQT

DOWNLOAD BANNER : http://bit.ly/2S70LLt

 

กำหนดการเดินทาง : 10 ธันวาคม 2561 –  31 มีนาคม 2562 (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)

 

วันแรกของการเดินทาง  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง                     

03.20 น.       ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 762

07.05 น.       เดินทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม …………………….

ขาไป : HX – 762 : 03.20 – 07.05           ::            HX – 780 : 04.00 – 08.10           ::            HX – 768 : 08.50 – 12.40                       HX – 772 : 11.10 – 15.05             ::            HX – 776 : 15.10 – 18.50

 

วันที่สองของการเดินทาง  ซิตี้ทัวร์ (07.30 น. – 17.30 น.)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

**วัดเชอกุง หรือวัดกังหัน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ

**โรงงาน จิวเวอร์รี่ รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง เครื่องประดับเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย

**วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  

**ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

**กระเช้านองปิง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ วัดโป่หลิน สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 34 เมตร หนัก 250 ตัน

** Clock Tower หอนาฬิกา สัญลักษณ์ประจำสถานีรถไฟเกาลูน สร้างในปี ค.ศ.1910  หรือ

** เลดี้ส์ ไนท์มาร์เก็ต ถนนคนเดินแถวมงก๊ก พบกับเสื้อผ้า, รองเท้า, ขนม,​ อาหาร สไตล์ฮ่องกงแท้ๆ..ที่รอท่านอยู่

(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

** หมายเหตุทัวร์ในวันนี้จะสิ้นสุดที่ Clock Tower  ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับสู่โรงแรม ที่พักด้วยตนเอง

 — หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน

 

วันที่สามของการเดินทาง        อิสระตามอัธยาศัย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

อิสระพักผ่อน หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

17.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 765 

19.15 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

              ขากลับ : HX – 765 : 17.00 – 19.15                ::            HX – 779 : 20.55 – 23.05     ::            HX – 761 :  23.50 – 02.20                        HX – 767 : 02.00 – 04.10 (ขึ้นเครื่องเช้ามืดวันถัดไป)

 

หมายเหตุ : 
1) กรณีไม่ไปซิตี้ทัวร์ Surcharge 500 HKD / ท่าน
2) การเดินทางแบบแพคเกจอาจมีค่ามัดจำห้องพักซึ่งเป็น ค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยโรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บเองกับผู้เดินทาง ประมาณ 500-1000 HKD โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่เช็คเอ้าท์
3)  รถรับ – ส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) บริการตั้งแต่เวลา 08.00 am.22.00 pm. หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียค่าบริการเพิ่ม ครั้งละ 3,500 บาท/เที่ยว (7 Seat / Van : No Guide)
4) พาหนะรับส่งตลอดแพคเกจเป็นแบบจอยทัวร์ (Join Seat in Coach)
5) ราคาที่นำเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเช็คราคากับทางโรงแรมที่พัก ยังไม่มีการจองโรงแรมใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับชื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินและ ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวรวม :

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ// โรงแรมที่พัก 2 คืน (1/2 Twin)// ติ่มซำ 1 มื้อ// ซิตี้ทัวร์เต็มวัน //ค่าพาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Seat in Coach) //ค่าสถานที่เที่ยวตามรายการระบุ

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวไม่รวม :

ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง : 2,000.- // ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ท่านละ 50 HKD // ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด// ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

โรงแรม วันที่เดินทาง ท่านละ
(Twin/Double)
 พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
 
Panda Hotel / Silka Far East @ Tsuen Wan   (Free Wi-Fi)
Royal View Hotel                                      (Free Wi-Fi)
Silka West @ Tai Kok Tsui                         (Free Wi-Fi)
10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

9,355. –
8,855. –
3,300. –

3,000. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 400 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 850 บาท / คืน    ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,000 บาท / คืน

 

Silka Seaview @ Yau Ma Tei                       (Free Wi-Fi)
Harbour Plaza 8 Degree Hotel                         (Free Wi-Fi)

Regal River Side / SAV Hotel @ Hung Hom   (Free Wi-Fi)

I Club Hotel @ Ma tau Wai                               (Free Wi-Fi)

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

9,755. –
9,355. –
3,600. –

3,300. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 400 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 1,200 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,400 บาท / คืน
City View – Economy / Metropark Mongkok   (Free Wi-Fi)

Metropark Kowloon / Standford Mongkok       (Free Wi-Fi)

Best Western Plus / Rosedale Kowloon         (Free Wi-Fi)

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

10,155. –
9,755. –
4,000. –

3,700. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,200 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,300 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,650 บาท / คืน
Prudential Hotel / Standford Hillview Hotel     (Free Wi-Fi) City View – Premier Hotel                          (Free Wi-Fi) 10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

10,655. –
10,155. –
4,500. –

4,200. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,300 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,400 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,650 บาท / คืน
Park Hotel / Kimberley Hotel                        (Free Wi-Fi)

 

10 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62

10,755. –
10,355. –
4,700. –

4,500. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 550 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 21 – 25, 28 ธ.ค.​ 61 : เพิ่มท่านละ 1,450 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 29 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 : เพิ่มท่านละ 2,850 บาท / คืน  ## กรณีเข้าพัก : 6 – 9 ก.พ. 62 : เพิ่มท่านละ 1,750 บาท / คืน


ดูแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ : 
https://www.greatoutdoor.co.th/travel-info/

ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง : https://www.greatoutdoor.co.th/hong-kong/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 094 445 6566, 089 163 6495 Email : Greatoutdoor2011@hotmail.com

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574