แพ็คเกจทัวร์

FEE2 : Free & Easy แพ็กเกจราคาเริ่มต้นสบายๆ 3,255 บาท ที่ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง : 3 วัน

FEE2 : Free & Easy แพ็กเกจราคาเริ่มต้นสบายๆ 3,255 บาท ที่ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง : 3 วัน


 

Free & Easy HKG – Ngong Ping 360 แพ็กเกจสบายๆ ที่ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง : 3 วัน

ย่านที่ต้องห้ามพลาด : ฮ่องกง มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

ราคาเริ่มต้นสบายๆ 3,255 บาท !!!

 

DOWNLOAD PROGRAM : https://bit.ly/2BKTS7N

DOWNLOAD BANNER : https://bit.ly/2T8tuM2

 

กำหนดการเดินทาง : 20 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562       (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)

วันแรกของการเดินทาง  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง

เดินทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

รถให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.  ให้ท่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

วันที่สองของการเดินทาง  ซิตี้ทัวร์ (07.30 น. – 17.30 น.)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

**วัดเชอกุง หรือวัดกังหัน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ

**โรงงาน จิวเวอร์รี่ รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง เครื่องประดับเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย

**วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

**ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

**กระเช้านองปิง ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ วัดโป่หลิน สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 34 เมตร หนัก 250 ตัน

** Clock Tower หอนาฬิกา สัญลักษณ์ประจำสถานีรถไฟเกาลูน สร้างในปี ค.ศ.1910  หรือ

** เลดี้ส์ ไนท์มาร์เก็ต ถนนคนเดินแถวมงก๊ก พบกับเสื้อผ้า, รองเท้า, ขนม, อาหาร สไตล์ฮ่องกงแท้ๆ..ที่รอท่านอยู่

(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

** หมายเหตุ  — ทัวร์ในวันนี้จะสิ้นสุดที่ Clock Tower หรือ Ladies Night Market ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตนเอง

— หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน

 

วันที่สามของการเดินทาง        อิสระตามอัธยาศัย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

อิสระพักผ่อน หรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

รถให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.

 

หมายเหตุ :
1) กรณีไม่ไปซิตี้ทัวร์ Surcharge 500 HKD / ท่าน
2) การเดินทางแบบแพคเกจอาจมีค่ามัดจำห้องพักซึ่งเป็น ค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยโรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บเองกับผู้เดินทาง ประมาณ 500-1000 HKD โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่เช็คเอ้าท์
3)  รถรับ – ส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) บริการตั้งแต่เวลา 08.00 am. – 22.00 pm. หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียค่าบริการเพิ่ม ครั้งละ 3,500 บาท/เที่ยว (7 Seat / Van : No Guide)
4) พาหนะรับส่งตลอดแพคเกจเป็นแบบจอยทัวร์ (Join Seat in Coach)
5) ราคาที่นำเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเช็คราคากับทางโรงแรมที่พัก ยังไม่มีการจองโรงแรมใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับชื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินและ ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวรวม :

โรงแรมที่พัก 2 คืน (1/2 Twin)// ติ่มซำ 1 มื้อ// ซิตี้ทัวร์เต็มวัน //ค่าพาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Seat in Coach) //ค่าสถานที่เที่ยวตามรายการระบุ

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวไม่รวม :

ตั๋วเครื่องบิน (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) และค่าภาษีสนามบิน// ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ท่านละ 50 HKD // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด// ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

โรงแรม วันที่เดินทาง ท่านละ

(Twin/Double)

 พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
 
Rambler Oasis @ Tsing Yi                  (Free Wi-Fi)
O’ Hotel @ Kowlon City : No Extra Bed (Free Wi-Fi)
20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

3,255. –
3,495. –

3,255. –

2,450. –

2,650. –

2,450. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 19 – 24 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 850 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 200 บาท / คืน

 

Royal View Hotel                               (Free Wi-Fi)
Bay Bridge Lifestyle Retreat                 (Free Wi-Fi)
Cozi – Oasis @ Tsuen Wan                 (Free Wi-Fi)

 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

3,655. –
3,795. –

3,655. –

2,700. –

2,850. –

2,700. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 350 บาท / คืน                  ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 950 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 200 บาท / คืน
Panda Hotel / Regal Riverside Hotel       (Free Wi-Fi)

SAV Hotel @ Hung Hom                     (Free Wi-Fi)

I Club Hotel @ Ma Tai Wai                  (Free Wi-Fi)

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

3,795. –
3,955. –

3,855. –

2,850. –

3,000. –

2,900. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 350 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน
City View – Economy Hotel                  (Free Wi-Fi)
Metropark Mongkok/ Standford Mongkok (Free Wi-Fi)

Best Western Plus Hotel                       (Free Wi-Fi)

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

4,355. –
4,555. –

4,455. –

3,400. –

3,900. –

3,500. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน

## กรณีเข้าพัก : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน

Prudential Hotel / Kimberley Hotel         (Free Wi-Fi)

Stanford Hillview Hotel                        (Free Wi-Fi)

 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

4,855. –

5,255. –
4,855. –

4,200. –

4,600. –

4,200. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน

## กรณีเข้าพัก : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน

ดูแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ : https://www.greatoutdoor.co.th/travel-info/

ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง : https://www.greatoutdoor.co.th/hong-kong/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 094 445 6566, 089 163 6495 Email : Greatoutdoor2011@hotmail.com

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574