แพ็คเกจทัวร์

FEE1 :Free & Easy แพ็กเกจราคาเริ่มต้น 5,855 บาทสบายๆที่ ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ : 3 วัน

FEE1 :Free & Easy แพ็กเกจราคาเริ่มต้น 5,855 บาทสบายๆที่ ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ : 3 วัน


 

Free & Easy ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแพ็กเกจสบายๆ  : 3 วัน 

ราคาเริ่มต้น 5,855 บาท !!

DOWNLOAD PROGRAM : https://bit.ly/2Q40kvJ

DOWNLOAD BANNER : https://bit.ly/2EQVKzL

 

กำหนดการเดินทาง : 20 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562  (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)

 

วันแรกของการเดินทาง ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง                     

เดินทางถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

รถให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.ให้ท่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 

วันที่สองของการเดินทาง วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – Open Top Bus (07.30 น. – 12.30 น.)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)

**วัดเชอกุง หรือวัดกังหัน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพา   สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของ ชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ

 **โรงงาน จิวเวอร์รี่ รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง เครื่องประดับเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย

**วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

**ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย

**Open Top Bus นั่งรถเปิดประทุน 2 ชั้นชมวิถีชีวิตชาวฮ่องกงย่านเกาลูน

 (อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

** หมายเหตุ ทัวร์ในวันนี้จะสิ้นสุดที่ Tsim Sha Tsui :  ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักด้วยตนเอง

 

วันที่สามของการเดินทาง  ดิสนีย์แลนด์ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

**ดิสนีย์แลนด์ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการเพราะเต็มไปด้วยตัวการ์ตูน

ชื่อดังมากมาย แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ Main Street USA/ Tomorrowland/ Adventureland/

Fantasyland/ Toy Story Land/ Grizzly Gulch/ Mystic Point/ IRON MAN EXPERIENCE : เครื่องเล่นธีม  มาร์เวลชิ้นแรกสุดที่จะมาสร้างความโดดเด่นที่สวนสนุกแห่งนี้ พบกับ Stark Expo ให้คุณได้สำรวจทุกแง่มุมถึง

ตำนานการทำให้โลกดีขึ้นขององค์กรนี้ ก่อนที่จะพบกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะมาปรับเปลี่ยนอนาคตของเรา

** ไม่รวมค่ารถรับ ส่ง (โรงแรม ดิสนีย์แลนด์ โรงแรม) **//  แถมบัตร Octopus 1 day pass

 นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

รถให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.

หมายเหตุ : 
1) กรณีไม่ไปซิตี้ทัวร์ Surcharge 500 HKD / ท่าน
2) การเดินทางแบบแพคเกจอาจมีค่ามัดจำห้องพักซึ่งเป็น ค่าประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยโรงแรมเป็นผู้เรียกเก็บเองกับผู้เดินทาง ประมาณ 500-1000 HKD โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่เช็คเอ้าท์
3)  รถรับ – ส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) บริการตั้งแต่เวลา 08.00 am.22.00 pm. หากเกินกว่าเวลาที่ กำหนด จะเสียค่าบริการ  เพิ่ม ครั้งละ 3,500 บาท/เที่ยว (7 Seat / Van : No Guide)
4) พาหนะรับส่งตลอดแพคเกจเป็นแบบจอยทัวร์ (Join Seat in Coach)
5) ราคาที่นำเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแค่การเช็คราคากับทางโรงแรมที่พัก ยังไม่มีการจองโรงแรมใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับชื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินและ ห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวรวม :

โรงแรมที่พัก 2 คืน (1/2 Twin)// ติ่มซำ 1 มื้อ// ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน //ค่าพาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Seat in Coach) //ค่าสถานที่เที่ยวตามรายการระบุ// บัตรดิสนีย์แลนด์ 1 Day Pass (บัตรสวนสนุกอย่างเดียว ไม่รวมรถรับ-ส่ง)// บัตร Octopus 1 day pass            

ค่าบริการทัวร์ดังกล่าวไม่รวม :

ตั๋วเครื่องบิน (กรุงเทพฯฮ่องกงกรุงเทพฯ) และค่าภาษีสนามบิน// ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถ ท่านละ 50 HKD // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด// ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

โรงแรม วันที่เดินทาง ท่านละ

(Twin/Double)

 พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
 
Rambler Oasis @ Tsing Yi                  (Free Wi-Fi)
O’ Hotel @ Kowlon City : No Extra Bed (Free Wi-Fi)
20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

5,855. –
6,095. –

5,855. –

2,450. –

2,650. –

2,450. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 19 – 24 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 850 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 200 บาท / คืน

 

Royal View Hotel                               (Free Wi-Fi)
Bay Bridge Lifestyle Retreat                 (Free Wi-Fi)
Cozi – Oasis @ Tsuen Wan                 (Free Wi-Fi)

 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

6,255. –
6,395. –

6,255. –

2,700. –

2,850. –

2,700. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 350 บาท / คืน                  ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 950 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 200 บาท / คืน
Panda Hotel / Regal Riverside Hotel       (Free Wi-Fi)

SAV Hotel @ Hung Hom                     (Free Wi-Fi)

I Club Hotel @ Ma Tai Wai                  (Free Wi-Fi)

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

6,395. –
6,555. –

6,455. –

2,850. –

3,000. –

2,900. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 350 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน
## กรณีเข้าพัก : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน
City View – Economy Hotel                  (Free Wi-Fi)
Metropark Mongkok/ Standford Mongkok (Free Wi-Fi)

Best Western Plus Hotel                       (Free Wi-Fi)

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

6,955. –
7,155. –

7,055. –

3,400. –

3,900. –

3,500. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน

## กรณีเข้าพัก : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 300 บาท / คืน

Prudential Hotel / Kimberley Hotel         (Free Wi-Fi)

Stanford Hillview Hotel                        (Free Wi-Fi)

 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

1 – 30 ก.ย. 62

7,455. –

7,855. –
7,455. –

4,200. –

4,600. –

4,200. –

 
## กรณีเข้าพักศุกร์ หรือ เสาร์ : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน                   ## กรณีเข้าพัก : 20 – 22 มิ.ย.62 : เพิ่มท่านละ 1,050 บาท / คืน

## กรณีเข้าพัก : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิ่มท่านละ 450 บาท / คืน

ดูแพ็คเกจทัวร์อื่นๆ : https://www.greatoutdoor.co.th/travel-info/

ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง : https://www.greatoutdoor.co.th/hong-kong/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 094 445 6566, 089 163 6495  Email : Greatoutdoor2011@hotmail.com

 

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574