Fun4 : ฮ่องกง-มาเก๊า-พีคแทรม-ขอพร 8 วัด

Fun4 : ฮ่องกง-มาเก๊า-พีคแทรม-ขอพร 8 วัด รหัสสินค้า GODFUN4HX

3 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 15,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ Group
Size
event 16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,499 15,999 15,999 15,499
event 23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง Waiting 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,499 15,999 15,999 15,499
event 30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,499 15,999 15,999 15,499
event 7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,999 21,999 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,999 17,999 17,999 17,499
event 14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 16,999 20,999 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,999 16,999 16,999 16,499
event 21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 18,999 22,999 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,999 18,999 18,999 18,499
event 28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 22,999 28,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,499 22,999 22,999 22,499
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574