Fun1 : เดินทางได้ตามใจ ช้อป ชิม ชิล ไหว้พระ 3 วัด

Fun1 : เดินทางได้ตามใจ ช้อป ชิม ชิล ไหว้พระ 3 วัด รหัสสินค้า GODFUN1HX

3 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 12,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ Group
Size
event 16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,499 12,999 12,999 12,499
event 23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,499 12,999 12,999 12,499
event 30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,499 12,999 12,999 12,499
event 7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 14,999 18,999 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,999 14,999 14,999 14,499
event 14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,999 17,999 แสดง Waiting 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,999 13,999 13,999 13,499
event 21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,999 15,999 15,999 15,499
event 28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง รับจอง 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,499 19,999 19,999 19,499
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574